FLA 4 at CAR 0

Round 3, 2022-2023

FLA 5v5 Shots

CAR 5v5 Shots

FLA PP Shots

CAR PP Shots

FLA Finishing

CAR Finishing

FLA 5v5 Zone

CAR 5v5 Zone

Chances by Shooter