DAL 2 at VGK 4

Round 3, 2022-2023

DAL 5v5 Shots

VGK 5v5 Shots

DAL PP Shots

VGK PP Shots

DAL Finishing

VGK Finishing

DAL 5v5 Zone

VGK 5v5 Zone

Chances by Shooter